GEMCITABINE MEDAC

cover

Účinná látka

gemcitabín

 

Gemcitabine Medac roztok po rekonštitúcií dosahuje koncentráciu 38 mg/ml v porovnaní s konkurenčnými prípravkami, ktoré majú nižšiu koncentráciu (10mg/ml).
 
Pri zvyčajnom dávkovaní 750-1250 mg/m² je nižšia koncentrácia nevýhodná z dôvodu manipulácie s veľkými objemami, ktoré prinášajú vyššie bezpečnostné riziko pre osoby pripravujúce infúzne roztoky.
 
Vyššia koncentrácia je z tohto pohľadu určite výhodnejšia.
Skladovanie väčších objemov je takisto spojené s vyššímy prevádzkovými nákladmi.
 
 

Terapeutické indikácie

  • Gemcitabín je indikovaný na liečbu lokálne pokročilého alebo metastazujúceho karcinómu močového mechúra v kombinácii s cisplatinou
  • Gemcitabín je indikovaný na liečbu pacientov s lokálne pokročilým alebo metastazujúcim adenokarcinómom pankreasu
  • Gemcitabín, v kombinácii s cisplatinou, je indikovaný ako liečba prvej voľby u pacientov s lokálne pokročilým alebo metastazujúcim nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC). Monoterapia gemcitabínom sa môže zvážiť u starších pacientov alebo u pacientov s výkonnostným stavom 2
  • Gemcitabín je indikovaný na liečbu pacientok s lokálne pokročilým alebo metastazujúcim epiteliálnym karcinómom vaječníkov, v kombinácii s karboplatinou, u pacientok s relapsom po minimálne 6-mesačnom období bez recidívy po liečbe prvej línie platinou
  • Gemcitabín, v kombinácii s paklitaxelom, je indikovaný na liečbu pacientok s neresekovateľným, lokálne rekurentným alebo metastazujúcim karcinómom prsníka, s relapsom po adjuvantnej/neoadjuvantnej chemoterapii. Predchádzajúca chemoterapia by mala obsahovať antracyklíny, pokiaľ nie sú klinicky kontraindikované