Urokinase medac

cover

Účinná látka

urokináza

Terapeutické indikácie

Intravaskulárna lýza krvných zrazenín v nasledovných prípadoch:

 • akútna rozsiahla proximálna hlboká žilová trombóza
 • akútna masívna pľúcna embólia
 • akútne okluzívne ochorenie periférnych artérií s hrozbou ischémie končatín
 • oklúzia artériovenóznej spojky pre hemodialyzačný prístup
 • oklúzia centrálneho žilového katétra

 

Kontraindikácie

 • precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.
 • aktívne klinicky významné krvácanieaneuryzma a arteriovenózne malformácie
 • intrakraniálny nádor alebo iný nádor s rizikom krvácania
 • zníženie krvnej zrážanlivosti ( hemoragická diatéza, súbežná liečba s antikoagulanciami,spontánna fibrinolýza) a závažná trombocytopénia
 • závažná nekontrolovaná hypertenzia (systolický tlak > 200 mmHg, diastolický tlak> 100 mmHg, III alebo IV stupeň hypertenznej retinopatie)
 • akútna pankreatitída, perikarditída, bakteriálna endokarditída, sepsa
 • nedávna cievna mozgová príhoda (napr: počas posledných 2 mesiacov)
 • nedávna trauma vrátane kardiopulmonálnej resuscitácie, operácia hrudníka alebo neurochirurgický zákrok (napr: počas posledných 2 mesiacov)
 • nedávny veľký chirurgický zákrok do primárneho vyhojenia rany, nedávna biopsia orgánov,lumbálna punkcia, translumbálna aortografia (napr: počas posledných 10 dní)