Carmustine Obvius

Účinná látka

karmustín

Terapeutické indikácie

Karmustín je účinný pri uvedených malígnych novotvaroch ako monoterapia alebo v kombinácii s inými antineoplastickými liekmi a/alebo inými terapeutickými opatreniami (rádioterapia, chirurgický zákrok):
- nádory mozgu (glioblastóm, gliómy na mozgovom kmeni, meduloblastóm, astrocytóm a ependymóm), metastázy v mozgu,
- sekundárna terapia non-Hodgkinovho lymfómu a Hodgkinovej choroby,
- nádory gastrointestinálneho traktu,
- malígny melanóm v kombinácii s inými antineoplastickými liekmi
- ako prípravná liečba pred autológnou transplantáciou hematopoetických progenitorových buniek (haematopoietic progenitor cell transplantation, HPCT) pri malígnych hematologických chorobách (Hodgkinova choroba / non-Hodgkinov lymfóm).
 

DOSTUPNOSŤ NA SLOVENSKOM TRHU: