LEFLUNOMIDE MEDAC

Účinná látka

leflunomid

 

Terapeutické indikácie

Leflunomid je indikovaný dospelým pacientom:

  • na liečbu aktívnej reumatoidnej artritídy ako „antireumatikum modifikujúce ochorenie“ (DMARD = disease-modifying antirheumatic drug)

Nedávna alebo súčasná liečba hepatotoxickými alebo hematotoxickými DMARD (napr. metotrexát) môže zapríčiniť zvýšenie rizika závažných nežiaducich účinkov; preto je potrebné zahájenie liečby leflunomidom starostlivo zvážiť z hľadiska pomeru prínosu a rizika.

Naviac sa môže taktiež zvýšiť ďalšie riziko nežiaducich účinkov eště dlho po prechode z leflunomidu na iný DMARD, ak sa nedodrží vymývací postup.

 

Kontraindikácie

  • Precitlivenosť na liečivo (najmä pri predchádzajúcom Stevensovom‑Johnsonovom syndróme, toxickej epidermálnej nekrolýze, multiformnom erytéme), arašidy alebo sóju alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
  •  Pacienti so zhoršenou funkciou pečene
  • Pacienti s ťažkou imunodeficienciou, napr. AIDS
  • Pacienti s výrazne zhoršenou funkciou kostnej drene alebo výraznou anémiou, leukopéniou, neutropéniou alebo trombocytopéniou zapríčinenou iným ochorením (nie reumatoidnou artritídou)
  • Pacienti so závažnými infekciami
  • Pacienti so stredne ťažkou alebo ťažkou renálnou insuficienciou, nakoľko neexistuje dostatok klinickej skúsenosti u tejto skupiny pacientov.
  • Pacienti s ťažkou hypoproteinémiou, napr. pri nefrotickom syndróme
  • Gravidné ženy, alebo ženy vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú spoľahlivú antikoncepciu počas liečby leflunomidom a po liečbe, kým sú plazmatické hladiny účinného metabolitu vyššie ako 0,02 mg/l. Pred zahájením liečby leflunomidom sa musí vylúčiť gravidita
  • Dojčiacie ženy