SPECTRILA

Účinná látka

asparagináza

Terapeutické indikácie

Spectrila je indikovaná ako súčasť protinádorovej kombinovanej liečby na liečbu akútnej lymfoblastovej leukémie (acute lymphoblastic leukaemia, ALL) u pediatrických pacientov vo veku od narodenia do 18 rokov a u dospelých.
 

Kontraindikácie

- Precitlivenosť na liečivo, na akýkoľvek natívny (nepegylovaný) prípravok asparaginázy z E. coli alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
- Pankreatitída.
- Závažná porucha funkcie pečene.
- Pre-existujúca známa koagulopatia (napr. hemofília).
- Anamnéza pankreatitídy, závažného krvácania alebo závažnej trombózy pri predchádzajúcej liečbe asparaginázou.