Azathioprin medac

Účinná látka

azatioprín

Terapeutické indikácie

Azatioprin je indikovaný pri imunosupresívnych liečebných režimoch ako prídavok k

imunosupresívam, ktoré tvoria hlavnú časť liečby (základ imunosupresie).
Azatioprin je v kombinácii s ďalšími imunosupresívami indikovaný ako prevencia odvrhnutia
transplantátu u pacientov, ktorí dostali alogénne transplantáty obličky, pečene, srdca, pľúc alebo
pankreasu.
Azatioprin sa používa ako imunosupresívny antimetabolit buď v monoterapii, alebo častejšie v
kombinácii s inými liečivami (zvyčajne kortikosteroidmi) a postupmi, ktoré ovplyvňujú imunitnú
odpoveď. Terapeutický účinok môže byť badateľný až po týždňoch alebo mesiacoch liečby a môže
zahŕňať steroidy-šetriaci účinok, dôsledkom ktorého je zníženie toxicity spojenej s vysokým
dávkovaním a dlhodobým užívaním kortikosteroidov.
U pacientov, ktorí sú alergickí na steroidy alebo ktorí sú závislí od steroidov, a u ktorých je napriek
liečbe vysokými dávkami steroidov terapeutická odpoveď neadekvátna, je azatioprin indikovaný buď
v monoterapii, alebo v kombinácii s kortikosteroidmi a/alebo ďalšími liekmi a postupmi v
nasledujúcich závažných prípadoch ochorení:
• závažná aktívna forma reumatoidnej artritídy, ktorú nie je možné kontrolovať menej toxickými
látkami (antireumatiká, ktoré modifikujú chorobu, DMARD)
• závažné alebo stredne závažné zápalové ochorenie čriev (Crohnova choroba alebo ulcerózna
kolitída)
• systémový lupus erythematosus
• dermatomyozitída a polymyozitída
• autoimunitná chronická aktívna hepatitída
• polyarteritis nodosa
• autoimunitná hemolytická anémia
• chronická refraktérna idiopatická trombocytopenická purpura
 

Kontraindikácie

• Precitlivenosť na liečivo, 6-merkaptopurín (metabolit azatioprinu) alebo na ktorúkoľvek z
pomocných látok
• Závažné formy infekcie
• Závažné poškodenie funkcie pečene alebo kostnej drene
• Pankreatitída
• Akákoľvek živá vakcína, obzvlášť BCG vakcína proti kiahňam a žltej zimnici
• Gravidita, pokiaľ prínos liečby nepreváži riziká
• Dojčenie