BENDAMUSTÍN MEDAC

Účinná látka

bendamustín

Terapeutické indikácie

  • Liečba prvej línie chronickej lymfocytickej leukémie (štádium B alebo C podľa Bineta) u pacientov, pre ktorých nie je vhodná kombinovaná chemoterapia fludarabínom.
  • Indolentné nehodgkinovské lymfómy ako monoterapia u pacientov s progredujúcim ochorením počas alebo do 6 mesiacov po liečbe rituximabom alebo režimom zahŕňajúcim rituximab.
  • Liečba prvej línie mnohopočetných myelómov (progredujúcich v štádiu II alebo v štádiu III podľa Durieho-Salmona) v kombinácii s prednizónom u pacientov starších ako 65 rokov, ktorí nespĺňajú kritériá na transplantáciu autológnych kmeňových buniek a ktorí mali v čase diagnózy klinickú neuropatiu, vylučujúcu použitie terapie talidomidom alebo bortezomibom.

 

Kontraindikácie

·        Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

·        Dojčenie

·        Závažné poškodenie pečene (sérový bilirubín > 3,0 mg/dl)

·        Žltačka

·        Závažné potlačenie funkcie kostnej drene a závažné zmeny krvného obrazu (počty leukocytov a/alebo krvných doštičiek klesli na < 3 000/µl alebo < 75 000/µl, v uvedenom poradí)

·        Závažný chirurgický zákrok menej ako 30 dní pred nasadením liečby

·        Infekcie, predovšetkým zahŕňajúce leukocytopéniu

·     Očkovanie proti žltej zimnici