PACLIMEDAC

cover

Účinná látka

paklitaxel

 

Terapeutické indikácie


Karcinóm vaječníkov:

Pri primárnej liečbe karcinómu vaječníkov je paklitaxel indikovaný v kombinácii s cisplatinou u pacientok s pokročilým ochorením alebo so zvyškovým nádorom (> 1 cm) po laparotómii.

Pri sekundárnej liečbe karcinómu vaječníkov je paklitaxel indikovaný na liečbu metastázujúceho karcinómu vaječníkov po zlyhaní štandardnej liečby s preparátmi obsahujúcimi platinu.


Karcinóm prsníka:

Ako adjuvantná liečba je paklitaxel indikovaný na liečbu karcinómu prsníka s potvrdenými rakovinovými bunkami v uzlinách po liečbe antracyklínom a cyklofosfamidom (AC). Adjuvantná liečba paklitaxelom sa má zvážiť ako alternatíva dlhodobej liečby AC.


Paklitaxel je indikovaný na iniciálnu liečbu lokálne pokročilého alebo metastázujúceho karcinómu prsníka buď v kombinácii s antracyklínom u pacientok, pre ktoré je vhodná liečba antracyklínom, alebo v kombinácii s trastuzumabom u pacientok s nadmernou expresiou HER-2 na úrovni 3+, čo bolo potvrdené imunohistochemickými metódami, a u pacientok, pre ktoré nie je vhodná liečba antracyklínom.


Paklitaxel je samostatne indikovaný na liečbu metastázujúceho karcinómu prsníka u pacientok, u ktorých zlyhala štandardná liečba antracyklínom, alebo pre ktoré nie je liečba antracyklínom vhodná.
 

Pokročilý nemalobunkový karcinóm pľúc:

Paklitaxel v kombinácii s cisplatinou je indikovaný na liečbu nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC) u pacientov, ktorí nie sú vhodnými kandidátmi pre potenciálne liečebný chirurgický zákrok a/alebo rádioterapiu.


Kaposiho sarkóm súvisiaci s AIDS:

Paklitaxel je indikovaný na liečbu pacientov s pokročilým Kaposiho sarkómom (KS) súvisiacim s AIDS, u ktorých zlyhala predchádzajúca lipozomálna antracyklínová liečba.

 

Kontraindikácie

  • Paklitaxel je kontraindikovaný u pacientov so závažnou precitlivenosťou na paklitaxel alebo na akúkoľvek pomocnú látku, najmä ricínoleoylmakrogol-glycerol
  • Paklitaxel je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie a nemá sa používať u pacientov s hladinou neutrofilov < 1,5 x 109/l (< 1 x 109/l u pacientov s KS)
  • U pacientov s KS je paklitaxel tiež kontraindikovaný, ak majú súbežné, závažné, nekontrolované infekcie