Naše záväzky

Formovanie budúcnosti: zodpovednosť, integrita a rozmanitosť

V spoločnosti medac je úctivé zaobchádzanie s našimi zákazníkmi, pacientmi, partnermi, zamestnancami a zdrojmi základom všetkého, čo robíme. Uvedomujeme si svoju etickú a sociálnu zodpovednosť ako podnik. Naše záväzky siahajú od udržateľných dodávateľských reťazcov a environmentálnych iniciatív až po rozmanité pracovné prostredie v oceňujúcej, bezpečnej a rešpektujúcej pracovnej atmosfére. Spoločne môžeme budovať budúcnosť, ktorá je zodpovedná, udržateľná a rozmanitá.
Formovanie budúcnosti: zodpovednosť, integrita a rozmanitosť

Náš záväzok k udržateľnému dodávateľskému reťazcu

V spoločnosti medac sme vášnivo a zodpovedne zaviazaní k udržateľným a etickým obchodným praktikám, najmä vo vzťahu k našim dodávateľským reťazcom. V súlade so zákonmi a predpismi platnými na našich globálnych trhoch, ako je napríklad nemecký zákon o dodávateľskom reťazci (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG), sme sa zaviazali dôkladne preskúmať a navrhnúť naše dodávateľské reťazce. Cieľom je splniť záväzky v oblasti ľudských práv a environmentálnej náležitej starostlivosti s cieľom minimalizovať riziká pre ľudí a životné prostredie.

Ako dodávateľ liečiv a zdravotníckych pomôcok sa nás naši zákazníci, ktorí musia od 1. januára 2023 dodržiavať LkSG, pravidelne pýtajú, ako zabezpečujeme dodržiavanie nemeckého zákona o dodávateľskom reťazci. Ak dostanete otázky tohto druhu, okamžite kontaktujte našu radu pre ľudské práva v spoločnosti medac. Všetky aktivity v tomto smere musia byť s nimi koordinované. Tím môžete kontaktovať na adrese LkSG@medac.de.

Zelená budúcnosť, bezpečná práca: náš prísľub HSE

Ako farmaceutická spoločnosť zameraná na budúcnosť berieme svoju zodpovednosť za zdravie, bezpečnosť a životné prostredie vážne. V spoločnosti medac prijímame najvyššie bezpečnostné opatrenia pre bezpečnosť práce našich zamestnancov. Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, ako sú látky CMR, medzi ktoré patria aj cytostatiká, je mimoriadne dôležité profesionálne zaobchádzanie. Dbáme na dodržiavanie všetkých postupov ochrany zdravia pri práci. Zistite viac v našich zásadách HSE.

Náš celkový záväzok k udržateľnosti sa odráža v našom proaktívnom prístupe k efektívnemu využívaniu zdrojov ak minimalizácii negatívnych dopadov na životné prostredie a klímu. Zaviazali sme sa k neustálemu zlepšovaniu a pracujeme na dosiahnutí nášho dlhodobého cieľa vytvoriť medzinárodne použiteľné štandardy. Vďaka nášmu systému environmentálneho manažérstva ISO 14001 sme už významne prispeli k nášmu hlavnému cieľu, ktorým je klimatická neutralita. Na základe našej snahy o ďalšie zlepšovanie sme v Nemecku zaviedli systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001 a systém energetického manažérstva ISO 50001. Tieto nové štandardizované procesy prispievajú k lepšej bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, efektívnejšiemu využívaniu našich energetických zdrojov a zníženiu našej environmentálnej stopy. Implementovali sme aj cloudové softvérové riešenie, ktoré nám umožňuje efektívne spravovať všetky naše požiadavky na riadenie zdravia, bezpečnosti, životného prostredia a udržateľnosti.

Naša stratégia trvalej udržateľnosti úzko súvisí s naším obchodným úspechom. Prostredníctvom analýzy významnosti identifikujeme kľúčové problémy udržateľnosti, ktoré majú interný aj externý vplyv na naše podnikanie.

24_1362_konform.jpg

Silný záujem našich zamestnancov o otázky udržateľnosti sa odráža v pozitívnej reakcii na iniciatívy podnikovej udržateľnosti, ako je naša interná výzva v oblasti udržateľnosti v spoločnosti medac. Naprieč trhmi, na ktorých pôsobíme, sa intenzívne venujeme zlepšovaniu našej ekologickej stopy, ako napríklad výstavbou verejne prístupnej parkovacej garáže v našom sídle vo Wedeli, ktorá bude zabezpečovať geotermálne teplo pre naše prevádzky.

Zistite viac o našej angažovanosti v oblasti udržateľnosti na našich miestnych webových stránkach.

Etika ako základ: náš hodnotový systém v Kódexe správania

Náš kódex správania stanovuje hodnoty, ktoré sú základom spôsobu nášho podnikania a spolupráce. Tento kódex odráža našu základnú filozofiu, podľa ktorej sú ľudia na prvom mieste. Zaviazali sme sa poskytovať vysokokvalitné a bezpečné produkty, ktoré zlepšujú zdravie pacientov na celom svete. Našu prácu charakterizuje spoľahlivosť a silný zmysel pre zodpovednosť.

Náš Etický kódex je živým dokumentom a základom dôvery, ktorú do nás vkladajú pacienti, zdravotnícki pracovníci, partneri a zákazníci. A to je kľúč k nášmu obchodnému úspechu. Všetci zamestnanci medac sú vyzvaní, aby dodržiavali a uplatňovali definované pravidlá správania pri svojej každodennej práci s cieľom spoločne zabezpečiť integritu a dlhodobý úspech našej spoločnosti.

Ďalšie podrobnosti nájdete v našom aktuálnom Kódexe správania.

Two colleagues,  talking

Rozmanitosť spája: rovnosť a začlenenie

Sme silná komunita výnimočných ľudí z rôznych krajín s rôznorodým zázemím, silnými stránkami a talentom, ktorých spája naša hlboká motivácia robiť rozdiel v zdravotníctve. Ako zamestnávateľ pevne veríme, že spojením dokážeme dosiahnuť viac. A sme odhodlaní poskytovať prostredie, v ktorom sa každý jeden člen našej komunity cíti oceňovaný a má rovnaké príležitosti na úspech a rast – bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza, čo si myslí alebo čomu verí. V spoločnosti medac sa zaviazali k diverzite, rovnosti a inklúzii na pracovisku.

Okrem iného dbáme najmä na napredovanie žien vo vedúcich pozíciách – tvoria takmer 60 % našej pracovnej sily. Tento vývoj podčiarkuje náš záväzok k rodovej rovnosti a ukazuje, že talent a výkon sú v spoločnosti medac uznávané a podporované bez ohľadu na pohlavie.

Veľký potenciál vidíme v iných oblastiach diverzity, najmä v integrácii zamestnancov so zdravotným postihnutím. Naša špecializovaná rada zástupcov zdravotne postihnutých zamestnancov zabezpečuje, že pracovné prostredie je inkluzívne a prístupné pre každého.

Rôznorodá pracovná sila prispieva k inovatívnym riešeniam a spolupráci založenej na hodnote. Prijatím všetkých rozmerov rozmanitosti neustále pracujeme na zabezpečení pracovnej kultúry rešpektu, akceptácie a vzájomnej podpory.

Colleagues in a conference room, standing and talking

Kultúra na pracovisku: podpora profesionálneho rozvoja

Ako zamestnávateľ plne rozumieme, že naši zamestnanci sú stredobodom nášho úspechu pri dosahovaní nášho spoločného cieľa. Náš záväzok k osobnému a profesionálnemu rozvoju sa odráža v našej širokej škále programov a iniciatív zameraných na to, aby sme pre náš spoločný úspech dostali to najlepšie z každého.

Ako pokračujeme v ďalšom rozvoji, už sme dosiahli dôležité strategické ciele: naše HR nástroje sú najmodernejšie pre moderné pracovné prostredie. Nastavili sme dôležitý kurz do budúcnosti pri vytváraní inovatívneho pracovného konceptu, vrátane nového dizajnu pracoviska, flexibilných pracovných modelov a zavedenia celoskupinových školiacich programov.

Pozývame talentovaných ľudí, aby sa stali súčasťou našej komunity, ktorá podporuje kreativitu a rozmanitosť a povzbudzuje každého jednotlivca, aby dosiahol svoj plný potenciál.

Prečítajte si viac o práci v spoločnosti medac.

Colleagues outside, talking

Celosvetová podpora: financovanie a štipendiá

Medac po celom svete sponzoruje výskumné inštitúcie, udeľuje štipendiá a ceny a podporuje výskumné projekty. Podporujeme aj profesijné organizácie a združenia v ich práci na trhoch, na ktorých pôsobíme.

Viac informácií o zapojení našej komunity nájdete na webových stránkach našich krajín.

Team of researchers, looking at findings

Naše poslanie

Improving human health,today and tomorrow

V spoločnosti medac veríme, že zdravie je tým najcennejším pre ľudstvo. Nikdy ho nepovažujeme za samozrejmosť. Od roku 1970 je naším poslaním zlepšovať kvalitu života pacientov na celom svete prostredníctvom najlepších dostupných liečebných postupov.

Obchod

Vysokokvalitné farmaceutické výrobky a služby po celom svete

Objavte naše možnosti od vývoja produktov, výroby a distribúcie až po marketing a možnosti globálnej spolupráce.

Vedenie spoločnosti

Vedieme spoločnosť medac do budúcnosti: naše smerovanie

Ako súkromná spoločnosť, ktorá vznikla v sektore malých a stredných podnikov, sa riadime stratégiou riadenia orientovanou na hodnoty, založenou na dôvere a partnerstve.
Lock

Prihlásenie

Prosím, zadajte Váš email a heslo pre prihlásenie.