Metoject PEN

Účinná látka

metotrexát

Užití

Metotrexát v jednorazových predplnených injekčných perách, pre podkožnú (s.c.) autoaplikáciu pacienta

Terapeutické indikácie

− aktívna reumatoidná artritída u dospelých pacientov,
− polyartritické formy ťažkej, aktívnej juvenilnej idiopatickej artritídy, keď je odpoveď na nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) nedostatočná,
− ťažká nezvládnuteľná invalidizujúca psoriáza, ktorá dostatočne neodpovedá na iné formy terapie, ako je fototerapia, PUVA a retinoidy, a závažnej formy psoriatickej artritídy u dospelých pacientov.

Kontraindikácie

− precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
− závažná pečeňová nedostatočnosť 
− alkoholová závislosť
− závažná obličková nedostatočnosť (klírens kreatinínu menej ako 20 ml/min)
− už existujúca krvná dyskrázia, ako je hypoplázia kostnej drene, leukopénia, trombocytopénia alebo významná anémia
− závažné, akútne alebo chronické infekcie, ako sú tuberkulóza, HIV alebo iné syndrómy imunodeficiencie
− vredy ústnej dutiny a známe aktívne gastrointestinálne vredové ochorenie
− gravidita, laktácia
− očkovania živými vakcínami v rovnakom čase