TOPOTECAN MEDAC

Účinná látka

topotekán

 

Terapeutické indikácie

Topotekán v monoterapii je indikovaný na liečbu:
• pacientok s metastázujúcim karcinómom ovária v prípade zlyhania prvolíniovej alebo následnej
terapie.
• pacientov s recidivujúcim malobunkovým karcinómom pľúc (small cell lung cancer, SCLC), u
ktorých sa opakovaná liečba prvolíniovým režimom nepokladá za vhodnú.
Topotekán v kombinácii s cisplatinou je indikovaný pre pacientky s karcinómom cervixu
recidivujúcim po rádioterapii a pre pacientky s ochorením stupňa IVB. U pacientok s predošlou
expozíciou cisplatine je na odôvodnenie liečby touto kombináciou potrebné dlhotrvajúce obdobie bez
liečby.